اسرار مراقبه هفته دوم

مراقبه چیست ؟

مراقبه عبارت است رسیدن به حالت تغییر یافته هشیاری با انجام تمرین ها و آیین های ویژه ای مثل کنترل و تنظیم تنفس ، محدود کردن دقیق دامنه توجه ، حذف محرک های خارجی ، اتخاذ وضعیت های بدنی یوگا و تشکیل تصورات ذهنی از یک واقعه یا نماد . نتیجه این کار رسیدن به حالت ذهنی نسبتا تغییر یافته و خوشایند است که در آن فرد به آرامش روانی و ذهنی دست می یابد . برخ افراد ممکن است با انجام مراقبه های شدید به تجربه های عرفانی برسند که در آن خویشتن آگاهی خود را از دست بدهند . 
سابقه این باور که اینگونه فنون مراقبه ممکن است به تغییر در هشیاری بینجامد به دوران باستان بر می گردد و در همه ادیان بزرگ جهان نمونه هایی از آن وجود دارند . 
اعمال آئینی مراقبه شامل تنظیم تنفس ، محدود کردن دامنه توجه ، حذف محرک های خارجی و تجسم تصویرهای ذهنی از یک واقعه یا نماد می شوند و در انواع سنتی مراقبه از تمرین های یوگا پیروی می شود .